Nieuws

Bellen met… | Klaas Sietse Spoelstra van King of the Meadows

Delen

Bellen met… | Klaas Sietse Spoelstra van King of the Meadows

Ik las dat het project Kening fan 'e Greide binnenkort bij een Amsterdams debatcentrum aanmeert.

,,Dat klopt, op 14 april is er een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger."

Vond ik een tikkeltje vreemd.

,,Dat mag, maar dat is het niet. King of the Meadows, zoals we het project in Amsterdam zullen noemen, gaat over de toekomst van het rijke weidelandschap. Het project maakt deel uit van het bidbook en wanneer Leeuwarden-Fryslân in 2018 de culturele hoofdstad is, vertegenwoordigen we ons land in heel Europa. Bovendien is de toekomst van ons weidelandschap mede verbonden aan wat er elders in Nederland en Europa gebeurt. Het is dus een veel breder verhaal dan alleen de skriezen in Fryslân. Het oplossen van het biodiversiteitsprobleem van het weidelandschap ligt in nationale en Europese vraagstukken, niet alleen in regionale."

Waarom naar De Zwijger?

,,Als er momenteel ergens een plek is waar over de toekomst van ons land wordt gedebatteerd, dan is het wel Pakhuis De Zwijger. Vorige maand spraken we in Soesterberg tijdens de Nationale Natuurtop met onder anderen staatssecretaris Sharon Dijksma over ons project en spin-offs die we willen realiseren voor natuur-inclusieve landbouw. We zullen dus vaker een nationaal podium kiezen met King of the Meadows."

King of the Meadows, Kening fan 'e Greide, Koning van de Weide… Make up your mind, zou ik zeggen.

,,Ha, ha! Ik denk dat het juist goed is de titel in verschillende talen uit te drukken, dat gaat gelijk op met de schaal van ons initiatief: regionaal, nationaal en dan Europees. Dit project heeft als ondertitel niet voor niets Celebrating Diversity, oftewel vier de diversiteit in goed Fries."

Wil je in een paar zinnen uitleggen wat Kening fan 'e Greide inhoudt?

,,De kern is dat we zoeken naar oplossingen voor het rijke agrarisch landschap van Nederland. Dat landschap staat enorm onder druk met als gevolg dat we een groot deel van onze biodiversiteit in Nederland zijn kwijtgeraakt. We hebben nog zo'n 15 procent over van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland. Daarmee zijn we, negatief, Europees koploper. Als symbool voor dit rijke weidelandschap gebruiken we de grutto die geheel afhankelijk is van dit type landschap, net als andere weidevogels als bijvoorbeeld de kievit. Niet voor niets staat de weidevogelpopulatie, uniek in Europa, al jaren onder druk."

Waar bestaat het programma precies uit?

,,Het project kent drie onderdelen. Er is een wetenschapsprogramma, waarin onder andere met de Rijksuniversiteit Groningen wordt samengewerkt. In het innovatie deel denken we samen met melkveehouders over oplossingen om natuur-inclusief, maar ook rendabel te kunnen boeren. En het culturele deel van het programma, dat direct gekoppeld is aan Leeuwarden-Fryslân 2018, bestaat onder meer uit een festival in meerdere Europese landen langs de flyway van de grutto. Daar gaat het over de relatie tussen cultuur en landschap en hoe die met elkaar verbonden zijn. Als de grutto niet meer in het landschap is, verdwijnt hij ook uit de taal, de poëzie, de rituelen."

En de grutto is jullie symbool. Waarom?

,,Omdat met name de weidevogels, en dus ook de grutto, bedreigd worden door het steeds intensiever gebruik van het nationale landschap. Onder andere de intensivering van de landbouw heeft hier een cruciale rol in. En dat zal mogelijk na 1 april alleen maar toenemen."

Omdat…

,,Omdat na 1 april de melkquotum in Europa wordt afgeschaft. Dat betekent dat het boeren vanaf dat moment vrij staat om meer melk te produceren. En meer koeien in de stal of het weiland houdt in dat er meer gras nodig is terwijl er steeds minder hectares gras beschikbaar zijn in Nederland. Dat betekent dat er steeds verder geïntensiveerd gaat worden en dat daarbinnen nauwelijks plaats is voor onze Nederlandse biodiversiteit en weidevogels. De grutto, die voor 80 procent in ons land broedt, is een van de kwetsbaarste bedreigde vogels en vandaar ook ons icoon."

Bloemen moeten dus wijken voor gras, terwijl de vogels juist gek zijn op bloemetjes.

,,Precies! Datzelfde geldt trouwens ook voor de bijen."

Maar komt het dan wel goed? Is jullie project geen druppel op de gloeiende plaat?

,,We hebben al best veel bereikt. Het is mooi om te zien dat zoveel boeren, natuurorganisaties, burgers en overheden meedenken. Dan hebben we het over bedrijven als Campina en de Rabobank, maar ook over het Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, veel kennisinstellingen, het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en onze provincie. Tegelijk zien we het aantal betrokken burgers hier en elders in het land vrijwel dagelijks groeien. Kening fan 'e Greide wil al die grote en kleinere partijen verleiden om samen met boeren ook andere keuzes mogelijk te maken. Een ander verdienmodel met meer ruimte voor bloemen, vogels en bijen en een fatsoenlijke boterham voor de boer. En heus, dat kan!"

Lukt het een beetje?

,,Natuurlijk gaat het mij niet snel genoeg, maar er zijn tegelijk al de nodige lichtpuntjes te bespeuren. Zonder ons burgerinitiatief, dat durf ik hardop te zeggen, zaten veel partijen nog lijnrecht tegenover elkaar hun oude standpunten te verkondigen; bij de Kening fan 'e Greide proberen we allemaal aan één tafel te zitten. Maar we zijn er nog lang niet. Dit is een complex veranderingsproces dat misschien wel tien jaar nodig heeft. 2018 is dan ook een prachtig moment om zo'n veranderingsproces in een Europees programma zichtbaar te maken. Echt culturele hoofdstad als katalysator voor maatschappelijke vernieuwing dus!"

Hoe gaat het trouwens met Amalia?

,,Met de grutto Amalia gaat het prima. Gisteren zat ze in La Rochelle, waar onderzoeker Frederic Robin van de universiteit van La Rochelle haar heeft gespot. Daar staat een klein blogje van op de website van Kening fan 'e Greide. Binnenkort zal ze waarschijnlijk te vinden zijn rond Britswert, waar ze ook vorig jaar haar nest heeft gebouwd."

Want je kunt ze volgen toch, de grutto's?

,,Jazeker. Neem maar eens een kijkje op onze website: www.keningfanegreide.nl"