Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

Met Leeuwarden-Fryslân 2018 willen we een blijvende impuls geven aan de ontwikkeling van de stad en de provincie. Om dit te realiseren hebben de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zichzelf 32 doelen gesteld. Deze doelen beschrijven de gewenste maatschappelijke effecten. Door de stand van zaken op deze doelen te volgen en hierover in gesprek te gaan, kunnen de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden van de uitkomsten leren en indien nodig bijsturen. In juni 2015 hebben gemeente en provincie hierop een nulmeting uitgevoerd. Deze is hier te downloaden.

De 32 doelen gaan over zes cruciale thema’s. Hieronder wordt per thema een toelichting gegeven, aangevuld met een beknopte samenvatting van de resultaten uit de nulmeting van juni 2015. De Engelstalige titels uit het bidbook staan tussen haakjes aangegeven.


Toegankelijkheid en participatie (cultural access and participation)
Participatie is voor Leeuwarden en Fryslân een belangrijk thema. Eén derde van de Friese volwassenen leeft in matige tot sterke eenzaamheid. Daarnaast is het aantal kinderen dat in armoede opgroeit tweemaal zo groot in Leeuwarden (16%) dan landelijk (8%). We richten ons op het betrekken van deze groepen mensen bij culturele evenementen en instellingen. Ook anderen met beperkte toegang tot culturele evenementen en instellingen worden hier bij betrokken. Uit eerder onderzoek (2011) weten we dat van bovengenoemde doelgroep 57% voorstellingen bezoekt en 60% culturele instellingen en plekken bezoekt zoals musea en monumenten.

Toerisme (tourism)
Culturele Hoofdstad moet een structurele impuls geven aan toerisme, één van de grootste economische sectoren van Fryslân. Eén van de doelen is het trekken van bezoekers en het genereren van inkomsten. Het doel is in 2018 minimaal 4 miljoen evenementenbezoekers te trekken die met elkaar goed zijn voor €79 miljoen aan inkomsten. In 2014 gaven mensen die Leeuwarden bezochten gemiddeld €32,10,- uit per bezoek. Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân was in 2014 bijna 9 miljoen. De laatste jaren zien we een relatief sterke groei van het aantal buitenlandse bezoekers.

Economie en onderwijs (economy and education)
Het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van het onderwijs zijn twee speerpunten. In 2013 was de werkloosheid in Fryslân 10,2% van de totale beroepsbevolking. Landelijk lag dit percentage op 7,7%. De doelen focussen zich op nieuwe bedrijvigheid, banen voor hoogopgeleiden en banen in de water- en agrifoodsector. Er is een forse trendbreuk nodig om +1500 banen in de agrifood en +2000 banen in de watersector te realiseren. Voor het speerpunt onderwijs zien we de laatste jaren een toename van het aantal studenten in Fryslân.

Culturele levendigheid en duurzaamheid (cultural vibrancy and sustainability)
Dit thema gaat over het verhogen van het aantal bezoekers aan musea, theater en andere culturele activiteiten. De doelstelling is dat hier een verhoging van 30% plaats zal vinden en dat het aanbod ook in de toekomst behouden blijft. In 2013 trokken de 19 Friese podia 363.000 bezoekers. Ten opzichte van 2012 was dit een stijging van 11%. In 2011 lag het bezoekersaantal op bijna 500.000. Het aantal bezoekers aan de 70 Friese musea ligt vrij stabiel op circa 860.000 bezoekers per jaar. Bij de organisatie van evenementen tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt ingezet op vrijwilligers. Daarmee willen we de participatie in de samenleving vergroten.

Imago en perceptie (image and perception)
Doel is het genereren van bekendheid van Leeuwarden, Fryslân en het evenement Culturele Hoofdstad van Europa in het buitenland, om daarmee de aantrekkingskracht van de regio voor bedrijven en mensen te versterken. Daarnaast willen we dat 2018 leidt tot 60% meer trots, plezier, sociale cohesie en optimisme onder de inwoners van Fryslân. Uit de wijkenquête van 2014 blijkt dat 80% van de inwoners van Leeuwarden het goed vindt dat we in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn.

Bestuur en leveringsproces (governance and delivery process)
Tot slot willen we de komende jaren meer verbindingen tot stand brengen tussen culturele instellingen in Europa, wat moet leiden tot betere diensten. Resultaten die inzicht geven over de huidige stand van zaken binnen dit thema komen in de loop van 2016 beschikbaar.