Frijwilliger Frij-Stiper

Frijwilligers

Wolst dy graach ynsette foar Ljouwert-Fryslân 2018? Meikoarten komt hjir de fakatuerebank foar frijwilligers.


Kinst dy wol alfêst ynskriuwe as frijwilliger. Wy nimme kontakt mei dy op sadree't der in gaadlike fakatuere is.


Ja / Yes

Nee / No / Nein