Ideen für Projekte

Projektidee

Hast in idee foar in projekt of evenemint yn 2018? Of wolst kenber meitsje dat dyn organisaajse wat betsjutte kin foar Ljouwert-Fryslân 2018? Of hast as organisaasje wat nedich om dyn idee foar 2018 út te fieren? Of wol dyn organisaasje graach gearwurkje of bydrage oan ien fan de projekten fan Kulturele Haadstêd?

Oan de projekten fan Ljouwert-Fryslân 2018 wurkje no al in soad partners mei. Se drage by oan it sukses troch kennis, gebouwen, netwurken en minsken beskikber te stellen. Sjoch ris by de projekten om te sjen wa't der al meidogge.

Mei ûndersteand formulier kinst dyn idee of projekt by ús kenber meitsje. Wy hearre graach hoe't we dy fan tsjinst wêze kinne!