Organisaasje

Organisaasje

Team 2018 is ferantwurdlik foar de útfiering fan it bidbook, wêrmei't Ljouwert-Fryslân de titel Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018 wûn hat. It team bestiet út ynwenners fan Ljouwert, Fryslân, Nederlân en Europa. Se hawwe elk har eigen spesjaliteit en rol. Ien ding hawwe se mienskiplik: de drive om fan Ljouwert-Fryslân 2018 in sukses te meitsjen. En om sa de wrâld in lyts bytsje moaier te meitsjen.

Team 2018 hat de rezjy oer it programma, mar se kinne dit net allinne. Se hawwe grut ferlet fan dyn hulp. Helpsto mei om fan Ljouwert-Fryslân 2018 in boppeslach te meitsjen?

Team

Claudia Woolgar

Claudia Woolgar stêd & plattelân

Marije Jansen

Marije Jansen marketing & kommunikaasje

Nicole Venema

Nicole Venema toerisme & gastfrijens

Lieven Bertels

Lieven Bertels CEO en artistyk lieder

John Bonnema

John Bonnema finânsjes

Hanita van der Schaaf

Hanita van der Schaaf toerisme & gastfrijens

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof netwurk & ynnovaasje

Jacco de Boer

Jacco de Boer legacy

Meinke Noordam

Meinke Noordam mienskip & ferskaat

Rudi Wester

Rudi Wester gearwurking Ljouwert & Valletta 2018

 Patricia Klomp

Patricia Klomp ynformaasjesintrum

Jelle Burggraaff

Jelle Burggraaff europeeske kontakten

Suzanne Peeters

Suzanne Peeters sekretaresse

Wybren Jorritsma

Wybren Jorritsma gearwurking maatskiplike partners

Anita van der Werf-de Kruijff

Anita van der Werf-de Kruijff planne en skriuwen

Sylvya Kerklaan

Sylvya Kerklaan club2018 & merchandise

Jan van Erve

Jan van Erve maatskip & kommersje

Monique Jansma

Monique Jansma meiwurker

Sjoerd Bootsma

Sjoerd Bootsma lab leeuwarden

Antsje van der Zee

Antsje van der Zee meiwurker

Jort Klarenbeek

Jort Klarenbeek byldredaksje

Radboud Droog

Radboud Droog tekstredaksje

Inge Wijninga

Inge Wijninga administraasje

Amanda Kok

Amanda Kok ynformaasjekantoar

Jolanda Tubee

Jolanda Tubee sekretaresse

Marcel de Jong

Marcel de Jong meiwurker

Gerrie Visser

Gerrie Visser meiwurker

Jan Heidstra

Jan Heidstra controller

Immie Jonkman

Immie Jonkman royal friesian

Anna-Margreet Bervoets

Anna-Margreet Bervoets club2018

Parse

Radboud Droog

Radboud Droog tekstredaksje
radbouddroog@2018.nl
+31 6 31963387