Nijsbrief

Nijsbrief

Wolst op 'e hichte bliuwe fan al it nijs om Ljouwert-Fryslân 2018 hinne? Mei ûndersteand formulier kinst dy opjaan foar de digitale nijsbrief. Sa krijst maklik in goed oersjoch fan al it nijs en alle aktiviteiten dy't te krijen hawwe mei Ljouwert-Fryslân 2018.